پرداخت
نام مؤسسه:پرداخت اقساط بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی -> واریز حق بیمه غیر از عمر و پس انداز*
*