پرداخت
نام مؤسسه:سازمان اقتصاد اسلامی ایران -> شعبه یزد*
*