پرداخت
نام مؤسسه:شرکت بیمه ایران -> بیمه عمر جامع*
*