پرداخت
در صورت نیاز به دریافت مجدد رسید بیمه نامه بر روی دکمه دریافت مجدد رسید کلیک نمایید.
**
*
 *
**
*
*
مبالغ تعهدات
ردیف تعهدات طرح اول
1 غرامت فوت به هر علت (عمر، زمانی) 100,000,000 ریال
2 غرامت فوت ناشی از حادثه 1,400,000,000 ریال
3 هزینه‌های بیمارستانی 150,000,000 ریال
4 هزینه‌های سرپایی 15,000,000 ریال
5 حق بیمه بدون احتساب مالیات 440,367 ریال
6 مالیات 39,633 ریال