پرداخت
نام مؤسسه:شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)*
*