پرداخت
نام مؤسسه:سازمان اقتصاد اسلامی ایران -> شعبه قم*
*