پرداخت
نام مؤسسه:سازمان اقتصاد اسلامی ایران -> شعبه بوشهر*
*