پرداخت
نام مؤسسه:سازمان اقتصاد اسلامی ایران -> شعبه مشهد*
*