پرداخت
نام مؤسسه:سازمان اقتصاد اسلامی ایران -> شعبه شهرکرد*
*