پرداخت
نام مؤسسه:سازمان نظام صنفی رایانه ی استان همدان*